گرادینت

خطی

بالا - پایین

خطی

چپ - راست

دایره شعاعی

مرکز - مرکز

دایره شعاعی

چپ - پایین

دایره شعاعی

مرکز - پایین

دایره شعاعی

بخش نقاشی

خطی

بخش انتقال صاف